Η AGENSO είναι μία εταιρεία υλοποίησης καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία και το περιβάλλον, και η ομάδα της αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα στη γεωργική μηχανική, την τεχνολογία της πληροφορίας και την περιβαλλοντική διαχείριση, και έχουν επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)).

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη γεωργία και το περιβάλλον, και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών, ακολουθώντας τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI, FIWARE και ΕΔΚ), και η εταιρεία διατηρεί στενή σχέση με τη βιομηχανία καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.agenso.gr

0
Ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020
0
Ευρωπαϊκά έργα ICT-AGRI
0
Εθνικά προγράμματα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
0
+
Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που συνεργαζόμαστε